{name:"ADCBook Hoàng Đạo Thúy", address: "Toà nhà 17T2 – 17T3, Quận Cầu Giấy, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Cầu Giấy", phone:"02462815753", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5841239272277!2d105.79892556440703!3d21.00930134381945!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aca11f4626d7%3A0xa85faf1d1210a5b!2zVMOyYSBOaMOgIDE3VDM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1643251313667!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Trần Phú", address: "Toà nhà HESCO, 135A Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Hà Đông", phone:"02436210008", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.322661856263!2d105.78546171440655!3d20.979699294828393!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135accde511d071%3A0xa40f8ef86b38c53d!2zVMOyYSBOaMOgIEhlc2Nv!5e0!3m2!1svi!2s!4v1643251410676!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Trần Thái Tông", address: "Số 107 – D5 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Cầu Giấy", phone:"02437916875", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0173145554777!2d105.78603431440743!3d21.031993193045068!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab495e8cf5b3%3A0xc099d9edbec9978b!2zMTA3LUQ1IFRy4bqnbiBUaMOhaSBUw7RuZywgROG7i2NoIFbhu41uZyBI4bqtdSwgQ-G6p3UgR2nhuqV5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1643251520950!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Tây Linh Đàm", address: "STầng B, CT2 Twin Towers, Tây Linh Đàm, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Tây Linh Đàm", phone:"02466666551", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.7078342233353!2d105.82063431440626!3d20.96424499535461!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acfdfc7b88c1%3A0x3645f34084111cce!2sChung%20c%C6%B0%20HUD2%20Twin%20Towers!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646366299260!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Tân Mai", address: "Số 593 - 594 H1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Hoàng Mai", phone:"02432151891", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2337543147614!2d105.84871131440661!3d20.983264994706982!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac403db723d1%3A0x562a1d93be5215b6!2sNail%20Halei!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646366377607!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Linh Đàm", address: "CT4A KĐT Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Hoàng Mai", phone:"02436414074", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.5742136614026!2d105.8268870144064!3d20.969607495172127!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac56026bdd91%3A0x328d89cdbc657cf3!2zQ1Q0QSwgxJDhuqFpIEtpbSwgVGhhbmggWHXDom4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646366503790!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Nguyễn Trãi", address: "Số 231C Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Thanh Xuân", phone:"02435510663", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.058737088391!2d105.79921761440669!3d20.990282494467785!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acbf6b15ac5d%3A0x53c2ab98ce0efaa7!2zMjMxYyDEkC4gTmd1eeG7hW4gVHLDo2ksIFRoxrDhu6NuZyDEkMOsbmgsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646366856864!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Hoàng Quốc Việt", address: "Ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Cầu Giấy", phone:"02437916875", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.665725603701!2d105.79049061440766!3d21.046057092564627!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab306bbd4ebb%3A0xf820eb823532b16b!2zTmfDtSAzODUgJiBIb8OgbmcgUXXhu5FjIFZp4buHdCwgTmdoxKlhIFTDom4sIEPhuqd1IEdp4bqleSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646367018208!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Times City", address: "T3 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Hai Bà Trưng", phone:"02435122317", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.930472040698!2d105.86730061440684!3d20.995423994292548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac04a2f16f63%3A0xdb90e0db942a3650!2zVDMsIDQ1OCBQLiBNaW5oIEtoYWksIFbEqW5oIFBow7osIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646367195769!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Mỹ Đình", address: "CT1A ĐN 2 KĐT Mỹ Đình 2, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Nam Từ Liêm", phone:"02435122108", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119197.65459039444!2d105.79944833751317!3d20.995574939741605!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134556c11f6d311%3A0x4c9bebbd1d1d5552!2zQ1QxQSBETjIgLSBN4bu4IMSQw4xOSCAyIC0gMyBIw4BNIE5HSEk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646367281670!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Xuân La", address: "Số 75B Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Tây Hồ", phone:"02435121328", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.2414099719595!2d105.8050033144079!3d21.063018191984927!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aae0c62fedfd%3A0xcc40880531b40840!2zNzVCIFh1w6JuIExhLCBUw6J5IEjhu5MsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646367404664!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Ngọc Hồi", address: "Số 285 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Thanh Trì", phone:"02433120813", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.0898574311864!2d105.84239571440605!3d20.948906295876682!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adba68c05163%3A0x384f4036e646f2ea!2zMjg1IMSQLiBOZ-G7jWMgSOG7k2ksIFbEg24gxJBp4buDbiwgVGhhbmggVHLDrCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646367462878!5m2!1svi!2s"},

{name:"ADCBook Ngô Thì Nhậm", address: "CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Hà Đông", phone:"02435121621", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.576264625426!2d105.76607731440642!3d20.96952519517495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134532788c02ba5%3A0xd483d102eacd7f58!2zQ2h1bmcgY8awIENUMSBOZ8O0IFRow6wgTmjhuq1t!5e0!3m2!1svi!2s!4v1646367527252!5m2!1svi!2s"},